020 - 641 86 97 info@sundowner.nl info- of voorstel aanvragen

Algemene voorwaarden & privacy policy

Heeft u vragen of opmerkingen over onderstaande algemene voorwaarden, dan kunt u deze richten aan: info@sundowner.nl.

1. Algemene voorwaarden

Sundowner Wildlife Holidays handelt volgens de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden).

2. Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Sundowner Wildlife Holidays (KvK nr. 34193998) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

3. Privacy Policy

Sundowner hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

3.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sundowner houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

3.2 Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Sundowner of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 3.3 Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer u naar het buitenland reist, kan verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- of andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties behulpzaam te zijn.

3.4 Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Zo hanteren wij een maximale bewaartermijn van 7 jaar:

3.5 Google Analytics

 Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Dit houdt in dat wij een bewerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Daarnaast maken wij gebruik van de mogelijkheid om het laatste octet van uw IP-adres te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit ‘anonimiseren’. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer info? Zie de privacy policy van Google.

 3.6 Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kunt u dit doorgeven via info@sundowner.nl.

3.7 Vragen

Heb u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: info@sundowner.nl

3.8 Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.

Laatste wijziging: 25 mei 2018

4. Cookiebeleid

Sundowner maakt voor het verzamelen van gegevens over klikgedrag gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

4.1 Functionele cookies

Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent aangemeld op een besloten deel van de website.

4.2 Niet-functionele cookies

Sundowner maakt geen gebruik van niet-functionele cookies.

4.3 Blokkeren en verwijderen van cookies

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dar u niet van alle onderdelen of functionaliteiten gebruik kunt maken.

Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw internetbrowser, verwijder de cookies via Your Online Choices  of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

4.4 Vragen

We helpen je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt: info@sundowner.nl

5. Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Sundowner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door de inhoud van derden op onze website(s). Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van reden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen Sundowner kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze wordt gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

De reizen in onze database zijn voorbeelden. De vermelde prijzen zijn richtprijzen bij het voorbeeldprogramma. Alle foto’s hebben een illustratieve functie. In de praktijk kunnen activiteiten, accommodaties en ervaringen afwijken van het gebruikte beeld. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze site gepubliceerde prijzen, reisprogramma’s, accommodatiebeschrijvingen of afbeeldingen.

6. Copyright

Alle rechten berusten bij Sundowner Wildlife Holidays, tenzij anders vermeld.  Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen recht te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Sundowner mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio- of televisie-uitzending.